Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
majewsky
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.

— "Odys" Leopold Staff
Reposted fromginsty ginsty viastonerr stonerr
7248 46fe 420
majewsky

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viastonerr stonerr
majewsky
majewsky
A majestic, stealthy, cold blooded killer
Reposted fromfabs3 fabs3 viasaddam saddam
majewsky
1301 4bed 420
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viasaddam saddam
7022 609f 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianikotyna nikotyna
majewsky
Na pewno
Nadejdzie taki dzień
gdy ślepcy odzyskają wzrok
a ci co mamią oczy
ślepcami zostaną.
Nadejdzie taki dzień,
że kaleka wstanie z wózka
na wózek zaś
ci co drwili z niego.
Nadejdzie taki dzień,
że ci co kradli i grabili
stracą swoje majątki
na rzecz ubogich niewinnych.
Nadejdzie taki dzień,
że ci co mieli być sprawiedliwi
wyroki na niewinnych rozdawali
sami będą winni.
Nadejdzie taki dzień,
zobaczycie wszyscy
którzy kpią z wolności
ona nie dla was będzie...
Reposted fromdeesire deesire viastonerr stonerr
majewsky
majewsky
4690 faf9 420
Reposted fromnoniewiem noniewiem viaiblameyou iblameyou
majewsky
Bo ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromButWhy ButWhy viaiblameyou iblameyou
majewsky
0652 c2f1 420

Alice Denham, Playboy Playmate for July, 1956.

Reposted fromLittleJack LittleJack viadzony dzony
majewsky
2834 3ec9 420
Reposted fromdzony dzony
majewsky
5527 b990 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viadzony dzony
8634 62b2 420

the-critical-feminist:

jenstansfield:

valwing:

exvind:

Hi, Clair. I’d like to come in and talk with you. Would that be all right?

This is the Batman we need to see more often. The one who remembers what it was like to be a scared child, one who knows how to handle situations delicately.

One of the reason why I love batman so much. He is portrayed as a very careful and guarded man. But he is probably the most human out of anyone. It’s why he is the knight that gotham deserves. 

Re: that last panel - 

image

Batman, when he’s written correctly, is an extremely compassionate person. 

I always feel the need to reblog this because it’s definitely something I feel was lost in the Nolan films. 

Reposted fromdanish-wolf danish-wolf vianikotyna nikotyna
majewsky
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted frombeliveinme beliveinme vianikotyna nikotyna
majewsky
7385 8bfe 420
Reposted frommollydaggers mollydaggers vianikotyna nikotyna
majewsky
2805 96a0 420
Reposted fromdzony dzony vianikotyna nikotyna
0698 39bb 420
Reposted fromLittleJack LittleJack vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl